top of page

Il-partit ABBA jitkellem fil-Belt Valletta dwar il-libertà u t-theddid li niffaċċjaw mal-gvern attwa6 views1 comment

1 Comment


Unknown member
Feb 10, 2022

Prosit Sur Ivan Grech Mintoff (Leader), Jenhtieg li issejjah li dawk il-pensjonati jew l-eredi taghhom, li ghal 45 sena gew michuda il-pensjoni. Lil dawk in-nisa li jiextiequ jsiru ommijiet, u allura jkunu jistghu ikabbru il-popolazjoni u haddiema Maltin, imma qed jigu michuda bl'indhil tal-politika partigjana fil-medicina, Isejjah li haddiema tac-Civil li qed jahdmu l-istess xoghol u jithallsu differenti u issa aktar ser tikber il-pjaga bl-ingagg tal haddiema ta l-Air Malta. jien naf x' jigifieri meta tefghawli mieghu fil-Qorti mal 25 haddiem professjoniali tad-Dockyard biex inqabbadhom jahslu il-balavostri tat tarag, u irrifjutajt li naghmel hekk. X'ser jigri mill-Air Malta, sejjhielhom lil-haddiema, ghaliex jekk il-Partit ikollu vuci fil-parlament jaghmel rikostruzzjoni ta' veru (mhux run down) fil-kumpanija u jirrendiha vijabli, lil t…

Like
bottom of page